OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Forvaltningsplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

Verneforskrift

Forskrift om fredning av
Olashei naturreservat
Lillesand kommune
Aust-Agder

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er et område i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Olashei naturreservat.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 29/3, 29/5, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/34, 31/1, 31/2, 43/3.
Reservatet dekker et totalareal på ca. 5.050 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet 11. juni 1993. Kartet og verneforskriften oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med et uberørt preg og der fattig furuskog dominerer. Mye av barskogen er eikeinnblandet. Den artsfattige floraen har flere oseaniske arter som er viktige og preger særlig de glisne furuskogbestandene. Det egner seg også som referanseområde for lokale påvirkninger av sur nedbør.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4. Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7. Etablering av nye båtplasser er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2. Sanking av bær og matsopp.
3. Beiting som på fredningstidspunktet.
       Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.
4. Jakt og fiske.
5. Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6. Oppgjøring av bål med medbrakt brensel.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1. Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2. Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3. Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4. Kalking av vassdrag.
5. Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Aust-Agder fylke.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 26.04.2013

 

  

 

Lenker

Last ned Forskrift om fredning av Olashei naturreservat som pdf-fil

Lenke til Forskrift om fredning av Olashei naturreservat i lovdata

Verneformål

Olashei naturreservat ble fredet som en del av verneplan for barskog ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993, jfr. kart og fredningsforskrift. Olashei ligger i den østlige delen av Sørlandets eikeskogregion.

Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med et uberørt preg og der fattig furuskog dominerer. Mye av barskogen er eikeinnblandet. Den artsfattige floraen har flere viktige oseaniske arter som preger særlig de glisne furubestandene. Reservatet egner seg som referanseområde for lokale påvirkninger av sur nedbør.

All vegetasjon er fredet, herunder dødt trevirke. Beiting av husdyr er tillatt som på fredningstidspunktet. Ulike tiltak som kan endre naturmiljøet er forbudt. Det er innført generell plante- og dyrelivsfredning, men det er tillatt med jakt og fiske etter gjeldende bestemmelser. All motorisert ferdsel er forbudt.

Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med visse aktiviteter. Idrettsarrangement og annen organisert aktivitet er forbudt. Tilsvarende gjelder bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger.