OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Verneplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

 

For skolen

Et naturreservat er fredet verken for å bli klasserom eller turområde, men for å bevare et stykke karakteristisk natur helt urørt for ettertiden. Men forsiktig bruk i undervisningssammenheng er tillatt i følge Forvaltningsplanen. Olashei naturreservat ligger nær Lillesands store skoler og har kvaliteter som egner seg godt for for skolebruk. Det er utarbeidet et svært godtundervisningsopplegg med en stor faktadel. Nedenfor finner du mer informasjon om undervisningsressursene.

RETNINGSLINJER FOR SKOLEBRUK

Det er Fredningsforskriften, Forvaltningsplanen og Friluftsloven som fastsetter hvilke aktiviteter som er tillatt i reservatet og hvilke som ikke er tillatt.

Naturfag og kroppsøving
I følge Fredningsforskriften er innsamling av planter og plantedeler ikke tillatt: "Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt." (Kap IV-1)

Videre er det forbud mot organiserte aktiviteter: "Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt." (Kap IV-4)

Men for skolebruk er det gjort unntak fra disse bestemmelsene i Forvaltningsplanen:

  • Det kan være aktuelt å benytte områder i reservatet til undervisningsformål. Inntil neste evaluering av forvaltningsplanen vil skolene i området få tillatelse til å ta med seg enkelte eksemplarer av ulike planter og småkryp for bestemmelse og bearbeiding i fagene naturfag og biologi samt løpstrening og eventuell trening i orientering. Innsamling er kun tillatt i sone 1 og det utvises forsiktighet slik at ikke bestander skades.
  • Løpstrening, herunder trening i bruk av kart og kompass skal kun foregå i sone 1 i tilknytting til etablerte stier.

Bål
I følge Friluftsloven er det tillatt å gjøre opp bål i tiden 15. september til 15. april. Men skal du gjøre opp bål i reservatet, må du ta med deg bålveden hjemmenfra siden også alle døde trær og planter er fredet.

NB! I tiden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp ild. For noen år siden laget en skoleklasse fra Lillesand skogbrann i reservatet med en engangsgrill.

Turgåerens gylne regel
Den gamle gode hovedreglen for all ferdsel ute i naturen er at når du forlater et sted der du har rastet eller overnattet, skal ingen kunne se at du har vært der
.

Fiskekort
FIske i Grimevannene er gratis for alle under 18 år. Men du må ha fiskekort for å fiske. Gratis fiskekort for barn og ungdom fås hos Ole Olsen Jernvare i Lillesand sentrum og på Shellstasjonen på Gaupemyr. Se også Grimevann fiskelag.

Rapport
Alle skoler som bruker reservatet i undervisningssammenheng har rapportplikt i følge Forvaltningsplanen: "Innen utgangen av november hvert år rapporteres all aktivitet skolene har hatt i reservatet til forvaltningsmyndigheten." Rapporten sendes Lillesand kommune med kopi til oppsynet i reservatet.

Til toppen

UNDERVISNINGSRESSURSER

Følgende menyvalg inneholder faktainformasjon om reservatet:

Det ble i 2002 ferdigstilt et eget undervisningsopplegg for Olashei naturreservat. Opplegget inneholder en stor faktadel og en rekke forslag til undervisnigsaktiviteter. Innholdsfortegnelsen for undervisningsopplegget er gjengitt nedenfor.

Last ned undervisningsopplegget for Olashei naturreservat.

1 INNLEDNING

2 PRESENTASJON AV OLASHEI NATURRESERVAT
2.1 BAKGRUNN FOR FREDNING ETTER NATURVERNLOVEN. 2
2.2 NATURFORHOLD I RESERVATET. 2
2.3 HVA INNEBÆRER VERN?.
2.4 FORVALTNINGSPLANEN FOR OLASHEI NATURRESERVAT . 3
2.5 KULTURHISTORIEN I OLASHEI 3
2.6 KART OVER OMRÅDET 6

3 GEOLOGI
3.1 BERGGRUNNSGEOLOGI. 7
3.2 BESKRIVELSE AV BERGARTENE I OMRÅDET 8
3.3 KVARTÆRGEOLOGI OG JORDSMONN. 8
3.4 LANDSKAPSFORMER OG TOPOGRAFI. 9

4 MOSER, LAV OG SOPP
4.1MOSER . 12
4.2 LAV. 12
4.3 SOPP. 13
4.4 HØYERE PLANTER13

5 VEGETASJON
5.1 FASTMARK. 14
5.2MYR OG VÅTMARK. 16

6 AMFIBIER OG KRYPDYR
6.1 AMFIBIER. 21
6.2 KRYPDYR. 21

7 FUGLER
7.1 SKOGEN KAN SI OSS NOE OM HVILKE FUGLER VI KAN FINNE DER . 22
7.2 HVORFOR ER DET SLIK AT NOEN FUGLER TRIVES I LØVSKOG OG ANDRE I BARSKOG? . 22
7.3 NOEN FUGLER BYGGER REIRET SITT I ANDRES GAMLE REIRHULL . 23
7.4 FUGLELIVET VED VANN OG SMÅTJERN I RESERVATET.  23
7.5 HVA ER SPESIELT MED OLASHEI OG FUGLENE HER? . 24

8 PATTEDYR

9 ØKOLOGI
9.1 FYSISKE OG KJEMISKE MILJØFAKTORER. 27
9.2 PRODUSENTENE . 28
9.3 FORBRUKERNE. 28
9.4 NEDBRYTERNE. 28
9.5MENNESKET SOM ØKOLOGISK FAKTOR.  28

10 RUNDTUR MED INNLAGTE STOPP . 30
STOPP 1: OMRÅDET RUNDT PRESTEGÅRDEN. 31
STOPP 2: I KANTEN AV DET DYRKA OMRÅDET. 33
STOPP 3: VI FORFLYTTER OSS LANGS STIEN OPPOVER TIL STORE KVERNEVANN. 34
STOPP 4: FRA DEMNINGEN VED STORE KVERNEVANN OG OPPOVER TIL LILLE KVERNEVANN. 36
STOPP 5: SYDHELLINGA LIKE OVENFOR LILLE KVERNEVANN. 38
STOPP 6: KORT, BRATT BAKKE OPP MOT FLATE OG STIKRYSSET VARDEHEI/ OLASHEI.40
STOPP 7: STIKRYSSET I STEINKLEIV HVOR STIEN DELER SEG MOT VARDEHEI OG OLASHEI. 41
STOPP 8: STIKRYSSET OLASHEI/ ORMETJØRN. 42
STOPP 9: OPPSTIGNING VED BEKK FRA ORMETJERN. 43
STOPP 10: ÅPEN FLATE MED ET PAR STORE STEINER OG BART FJELL (GRANITT OG PEGMATITT). 44
STOPP 11: OLASHEI- OMRÅDET. 46
STOPP 12: EN KLØFT SOM GÅR PÅ TVERS AV STIEN VEST FOR OLASHEI. 48
STOPP 13: TIL VENSTRE FOR HOVEDSTIEN, VED DEN HØYESTE FJELLKNATTEN ETTER KLØFTA. 49
STOPP 14: LIKE BORTENFOR VIL DU PASSERE EN HØYSPENTLINJE. STOPP CA 10 METER FØR KRAFTGATA. 50
STOPP 15: CA 100 METER FORBI VESTGRENSA TIL NATURRESERVATET LANGS STIEN OLASHEI – ORMETJERN. 51
STOPP 16: GRANKJERR I LITEN BRATT BAKKE OPP MOT RESERVATGRENSA PÅ SØRSIDEN AV ORMETJERN. 52

11 ARTSDEL
11.1MOSER . 53
11.2 LAV. 54
11.3 SOPP. 55
11.4 HØYERE PLANTER. 57
11.5 AMFIBIER. 58
11.6 KRYPDYR. 58
11.7 FUGL. 59
11.8 PATTEDYR. 66

12 GENERELLE OPPGAVER
12.1 GEOLOGI.  69
12.2 VEGETASJON. 69
12.3 FAUNA. 71
12.3.1 Amfibier og Krypdyr.  71
12.3.2 Fugler. 72
12.3.3Pattedyr. 73

13 FASIT
13.1 GEOLOGI.  74
13.2 VEGETASJON. 75
13.3 FAUNA. 77
13.3.1Amfibier og Krypdyr. 77
13.3.2Fugler. 77
13.3.3Pattedyr. 78

14 KILDER
14.1 LITTERATUR. 80
14.2 INTERNETTSIDER 81

Til toppen

ANDRE FAGRAPPORTER

Rapportene gjengis med tillatelse av forfatterne og kan lastes ned til fri bruk av skoler og privatpersoner.

Til toppen


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 07.07.2013

 

  

 

Snarveier
på denne siden:

Retningslinjer for skolebruk
Undervisningsressurser
Fagrapporter

Andre lenker

Fredningsforskrift
Forvaltingsplan