OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Verneplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

Forvaltning, oppsyn og retningslinjer for bruk

Fylkesmannen i Aust-Agder er forvaltningsmyndighet for verneforskriften for reservatet. Fylkesmannen er dermed ansvarlig for forvaltning og oppsyn.

FORVALTING

Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som er tillagt forvaltningsoppgavene. Arbeidet består i å sørge for at fredningsbestemmelsene etterleves og at verneplanen følges. Deler av forvaltningsoppgavene er delegert til Lillesand kommune.

Forvaltningsoppgaver
 • Organisere oppsyn
 • Gjennomføring av skjøtsels- og enkelttiltak
 • Utarbeidelse av informasjon og gjennomføring av praktiske oppgaver knyttet til det
 • Gjennomføring av oppgaver som pålegges av overordnet forvaltningsmyndighet (Fylkesmannens miljøvernavdeling og Direktoratet for naturforvaltning)
 • Rapportering til Fylkesmannens miljøvernavdeling innen utgangen av desember
 • Ansettelse av oppsynsmann.

Til toppen

OPPSYN

Det er Statens naturoppsyn som har ansvaret for oppsynet i reservatet.

Oppsynsoppgaver

 • Påse at fredningsforskriften overholdes
 • Ved overtredelser av verneforskriften skal det umiddelbart rapporteres til forvaltningmyndigheten som grunnlag for eventuell anmeldelse.
 • Føre kontroll med gitte dispensasjoner
 • Påse at grensemerker, skilt og plakater m/stativ er i orden
 • Være behjelpelig med informasjon og veiledning for besøkende i reservatet
 • Kontakt mellom brukergrupper og forvaltningsmyndighet.
 • Administrere skjøtselstiltak og utsetting av informasjon
 • Være kontaktperson for naturvernmyndighetene og brukergruppene
 • Rapportering til forvaltningsmyndigheten innen utgangen av november på grunnlag av journal over virksomheten

Det er ellers utarbeidet instruks for oppsyn i Olashei naturreservat, datert 19. mai 1995, som setter rammer for oppsynsoppgavene i reservatet. Arbeid som krever bruk av kjøretøyer planlegges og utføres i nært samarbeid med oppsynet.Tillatelse må innhentes fra Lillesand kommune, jfr. motorferdselloven. Kraftverkets tillatelser følger egne regler.

Til toppen

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Registreringene viser at det er knyttet store friluftsinteresser til deler av reservatet. Naturkvalitetene og nærheten til Lillesands befolkning og skoler gjør at friluftsliv i ulike former i utstrakt grad foregår i og nær området. Disse aktivitetene kommer delvis i konflikt med verneinteressene.

Det er viktig å merke seg at selv om friluftslivet har store interesser i området er ikke friluftsliv noe eget mål for opprettelsen av reservatet. Dette setter strenge krav til hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i reservatet. Forvaltningsmyndigheten har ansvar for iverksetting og gjennomføring av nødvendige tiltak.Tiltak må ha tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Også grunneiers tillatelse må innhentes før tiltak iverksettes.

1. Retningslinjer for friluftsliv

1.1. Stier og løyper kan vedlikeholdes som på vernetidspunktet.Tiltak utover dette skal være begrunnet ut fra hensynet til verneverdiene, jfr. pkt VIII i fredningsforskriften. Forskriften åpner således ikke for tiltak der hovedformålet er å bedre framkommeligheten eller på annen måte tilrettelegge for friluftslivet.

1.2. Det presiseres at all vegetasjon – herunder også døde trær og busker – er fredet. Dette innebærer at ved til bål må bringes med inn i reservatet. All bruk av ild må skje i henhold til brannforskriften, dvs det er helt forbudt i tiden 15.4 – 15.9.

1.3. Det tillates å plassere poster for turorientering i sone 1 i tilknytning til stier som er merket i terrenget og som er avmerket på kartene til forvaltningsplanen. I sone 2 vil det ikke bli merket stier.

2. Motorferdsel

2.1. Bruk av såkalt jernhest/elgtrekk ved uttransport av lovlig felt storvilt er knyttet til erstatningsoppgjøret med den enkelte grunneier. Bruk av jernhest/elgtrekk i reservatet meldes til oppsynet.

2.2. Transport i forbindelse med ordinært vedlikehold av kraftlinjene bør i størst mulig grad utføres på frossen mark vinterstid, eller i tørre perioder i sommerhalvåret dersom kjøretøy (traktorer o.l.) skal brukes. Eksisterende traktorveger/ løypetrasèer bør i størst mulig utstrekning benyttes. For øvrig benyttes følgende hovedatkomster:

 1. Fra Vestre Buene: Skogsbilveg ca. 300 m, videre langs traktorslepe mot Østre Buene inn til linja. Derfra i eller nær linja i begge retninger.
 2. Fra Storemyr: Følge turløypene retning Olashei og sør for Ormetjern, mot Kvernvannene.
 3. Fra Prestegården:Turløypene mot Kvernvannene med stikkveger.
 4. Fra skogsbilveg Bjørkestøl - Østre Grimevann:Tursti fra skytebanen mot Vardehei.

2.3. Oppsynet varsles før det utføres motorisert transport inn til kraftlinjene. Er slik forhåndsvarsling ikke mulig, rapporteres kjøringen til oppsynet etter utført transport.

2.4. Det bør arbeides for at kraftlinjene fjernes fra reservatet på sikt.

2.5. Kjøring med løypemaskin begrenses så langt det er mulig. Kjøring utenom løypetrasè, som er merket inn på kart til forvaltningsplanen, er ikke tillatt. Oppsynet varsles før løyper i reservatet skal kjøres opp.

2.6. Når grunneierne skifter lås på bommen ved Bjørkestøl over veien til Skytebanen og Pumpehuset, skal oppsynet automatisk få tilsendt ny nøkkel.

3. Undervisning

Det kan være aktuelt å benytte områder i reservatet til undervisningsformål.

3.1. Inntil neste evaluering av forvaltningsplanen vil skolene i området få tillatelse til å ta med seg enkelte eksemplarer av ulike planter og småkryp for bestemmelse og bearbeiding i fagene naturfag og biologi samt løpstrening og eventuell trening i orientering. Innsamling er kun tillatt i sone 1 og det utvises forsiktighet slik at ikke bestander skades.

3.2. Løpstrening, herunder trening i bruk av kart og kompass skal kun foregå i sone 1 i tilknytting til etablerte stier.

3.3. Det skal søkes forvaltningsmyndigheten om tillatelse til å bruke reservatet i undervisningssammenheng, jfr. verneforskriften.Tillatelse kan gis for ett skoleår om gangen. Oppsynet har gjenpart av tillatelsen for å kunne gjennomføre kontroller. Innen utgangen av november hvert år rapporteres all aktivitet skolene har hatt i reservatet til forvaltningsmyndigheten.

4. Miljøovervåking.

Eventuelle ønsker om miljøovervåkningsprogram i reservatet behandles av forvaltningsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet skal en være positiv til forskningsprogrammer forutsatt at disse ikke skader verneverdiene. Spesielt kan nevnes behovet for å registrere indikatorarter for miljøpåvirkninger. Det er også ønskelig at det gjennomføres registreringer av dyrelivet utover fuglefaunaen, her inkludert insekter.

Til toppen

FORVALTNINGSTILTAK

I verneplanen er det fastsatt en del tiltak som skal gjennomføres i reservatet. En del tiltak er gjennomført og følgende gjenstår:

5. Stier og løyper

5.1. Løypa mellom Marismyr og den eksisterende løypa som går fra vernegrensen og til Olashei, legges lengre øst, jfr. kart. Dette gjøres for å unngå våte partier. Omleggingen skal skje så skånsomt som mulig og i henhold til retningslinjer utarbeidet av forvaltningsmyndigheten. Det er ikke registrert forhold som ut fra hensynet til verneverdiene tilsier at stinettet bør legges om ytterligere.

5.2. For å øke oppmerksomheten på at en ferdes innenfor reservatet, bør merkingen av stier og løyper i reservatet endres i forhold til merkingen utenfor reservatet. En slik merking gjøres i henhold til retningslinjer gitt av forvaltningsmyndigheten.

5.3. Traséens totale ryddebelte skal ikke overstige 3,5 m i de traséene som er vist på kartet til vinterbruk/kjøring med løypemaskin.

6. Kulturminner

Murene ved den gamle bosettingen på Nesset vedlikeholdes i henhold til retningslinjer slik at utrasing ikke skjer. Nær husmurene ryddes vegetasjon i henhold til forvaltningsplanen for å hindre videre forfall av mur.

Til toppen


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 26.04.2013

 

 

  

 

Snarveier
på denne siden:

Forvaltning
Oppsyn
Retningslinjer for bruk
Forvaltningstiltak